Användarvillkor för Tuki Affiliate Program

Avtal

By signing up to be an Affiliate in the Tuki Affiliate Program (“Program”) you are agreeing to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”).

Tuki förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren från tid till annan utan föregående meddelande. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar det nuvarande programmet, inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser, ska omfattas av användarvillkoren. Fortsatt användning av programmet efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Brott mot något av villkoren nedan kommer att leda till att ditt konto avslutas och att eventuella utestående provisionsbetalningar för affiliate som tjänats in under överträdelsen förverkas. Du samtycker till att använda affiliateprogrammet på egen risk.

Kontovillkor

Länkar/grafik på din webbplats, i dina e-postmeddelanden eller annan kommunikation

När du har registrerat dig för affiliateprogrammet kommer du att tilldelas en unik affiliatekod. Du har tillåtelse att placera länkar, banners eller annan grafik som vi tillhandahåller med din affiliate-kod på din webbplats, i dina e-postmeddelanden eller i annan kommunikation. Vi kommer att förse dig med riktlinjer, länkstilar och grafiska konstverk att använda för att länka till Tuki. We may change the design of the artwork at any time without notice, but we won’t change the dimensions of the images without proper notice.

För att tillåta korrekt spårning, rapportering och hänvisningsavgift kommer vi att förse dig med speciella länkformat som ska användas i alla länkar mellan din webbplats och Tuki. Du måste se till att var och en av länkarna mellan din webbplats och Tuki korrekt använder sådana speciella länkformat. Länkar till Tuki placed on your site pursuant to this Agreement and which properly utilize such special link formats are referred to as “Special Links.” You will earn referral fees only with respect to sales on a Tuki produkt som sker direkt via speciallänkar; vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på eventuella misslyckanden av dig eller någon du hänvisar till använder speciallänkar eller felaktigt anger din affiliatekod, inklusive i den mån ett sådant fel kan resultera i någon minskning av belopp som annars skulle betalas till dig i enlighet med detta avtal.

Affiliate-länkar bör peka till sidan för produkten som marknadsförs.

Remissavgifter/provisioner och betalning

För att en produktförsäljning ska vara berättigad till en hänvisningsavgift måste kunden klicka på en speciell länk från din webbplats, e-post eller annan kommunikation till https://tuki.ch och slutföra en beställning av en produkt under den sessionen.

Vi kommer endast att betala provision på länkar som automatiskt spåras och rapporteras av våra system. Vi kommer inte att betala provision om någon säger att de har köpt eller någon säger att de har angett en hänvisningskod om den inte spårades av vårt system. Vi kan bara betala provision på affärer som genererats genom korrekt formaterade speciallänkar som automatiskt spårades av våra system.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera provisioner som tjänats in genom bedrägliga, olagliga eller alltför aggressiva, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder.

Payments only begin once you’ve earned more than $20 till affiliate inkomst. Om ditt affiliatekonto aldrig passerar $20 tröskel, kommer dina provisioner inte att realiseras eller betalas ut. Vi ansvarar endast för att betala konton som har passerat $20 tröskel.

Identifiera dig själv som en Tuki Affiliate

Du får inte utfärda något pressmeddelande med avseende på detta avtal eller ditt deltagande i programmet; sådan åtgärd kan leda till att du avslutas från programmet. Dessutom får du inte på något sätt förvränga eller försköna relationen mellan oss och dig, säga att du utvecklar våra produkter, säga att du är en del av Tuki eller uttrycka eller antyda någon relation eller anknytning mellan oss och dig eller någon annan person eller enhet förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal (inklusive genom att uttrycka eller antyda att vi stödjer, sponsrar, stödjer eller bidrar med pengar till någon välgörenhet eller annan sak).

Du får inte köpa produkter via dina affiliate-länkar för eget bruk. Sådana köp kan resultera (efter eget gottfinnande) i att hänvisningsavgifter undanhålls och/eller att detta avtal sägs upp.

Betalningsplan

Så länge din nuvarande affiliate-inkomst är över $20, you’ll be paid each month. If you haven’t earned $20 since your last payment, we’ll pay you the following month after you’ve crossed the threshold.

Kunddefinition

Kunder som köper produkter genom detta program kommer att anses vara våra kunder. Följaktligen kommer alla våra regler, policyer och operativa procedurer rörande kundorder, kundservice och produktförsäljning att gälla för dessa kunder. Vi kan ändra våra policyer och operativa rutiner när som helst. Till exempel kommer vi att fastställa priserna som ska tas ut för produkter som säljs under detta program i enlighet med våra egna prispolicyer. Produktpriser och tillgänglighet kan variera från tid till annan. Eftersom prisändringar kan påverka produkter som du har listat på din webbplats, bör du inte visa produktpriser på din webbplats. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att presentera korrekt information, men vi kan inte garantera tillgängligheten eller priset för någon viss produkt.

Ditt ansvar

Du kommer att vara ensam ansvarig för utvecklingen, driften och underhållet av din webbplats och för allt material som visas på din webbplats. Till exempel kommer du att vara ensam ansvarig för:

– The technical operation of your site and all related equipment
– Ensuring the display of Special Links on your site does not violate any agreement between you and any third party (including without limitation any restrictions or requirements placed on you by a third party that hosts your site)
– The accuracy, truth, and appropriateness of materials posted on your site (including, among other things, all Product-related materials and any information you include within or associate with Special Links)
– Ensuring that materials posted on your site do not violate or infringe upon the rights of any third party (including, for example, copyrights, trademarks, privacy, or other personal or proprietary rights)
– Ensuring that materials posted on your site are not libelous or otherwise illegal
– Ensuring that your site accurately and adequately discloses, either through a privacy policy or otherwise, how you collect, use, store, and disclose data collected from visitors, including, where applicable, that third parties (including advertisers) may serve content and/or advertisements and collect information directly from visitors and may place or recognize cookies on visitors’ browsers.

Efterlevnad av lagar

Som ett villkor för ditt deltagande i programmet samtycker du till att när du är en programdeltagare kommer du att följa alla lagar, förordningar, regler, förordningar, order, licenser, tillstånd, domar, beslut eller andra krav från någon statlig myndighet som har jurisdiktion över dig, oavsett om dessa lagar, etc. nu är i kraft eller senare träder i kraft under den tid du är programdeltagare. Utan att begränsa föregående skyldighet, samtycker du till att som ett villkor för ditt deltagande i programmet kommer du att följa alla tillämpliga lagar (federala, statliga eller på annat sätt) som styr marknadsföring av e-post, inklusive utan begränsning, CAN-SPAM Act från 2003 och alla andra antispamlagar.

Avtalets och programmets löptid

Avtalets löptid börjar när vi godkänner din programansökan och upphör när det sägs upp av någon av parterna. Antingen du eller vi kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan anledning, genom att ge den andra parten skriftligt meddelande om uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal av någon anledning kommer du omedelbart att sluta använda och ta bort från din webbplats alla länkar till https://tuki.ch, och alla våra varumärken, klädsel och logotyper och allt annat material som tillhandahålls av eller på uppdrag av oss till dig i enlighet med detta eller i samband med programmet. Tuki förbehåller sig rätten att avsluta programmet när som helst. När programmet avslutas, Tuki kommer att betala eventuella utestående intäkter som intjänats ovan $20.

uppsägning

Tuki, efter eget gottfinnande, har rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av programmet, eller någon annan Tuki service, oavsett anledning när som helst. En sådan uppsägning av tjänsten kommer att resultera i avaktivering eller radering av ditt konto eller din åtkomst till ditt konto, och att alla potentiella eller att betala provisioner på ditt konto förverkas och avstås om de tjänats in genom bedrägliga, olagliga eller alltför aggressiva, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder. Tuki förbehåller sig rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.

Parternas förhållande

Du och vi är oberoende entreprenörer, och ingenting i detta avtal kommer att skapa något partnerskap, joint venture, agentur, franchiseavtal, säljare eller anställningsförhållande mellan parterna. Du kommer inte att ha någon behörighet att lämna eller acceptera några erbjudanden eller utfästelser å våra vägnar. Du kommer inte att göra några uttalanden, vare sig på din webbplats eller på annat sätt, som rimligen skulle motsäga något i detta avsnitt.

Ansvarsbegränsningar

Vi kommer inte att hållas ansvariga för indirekta, speciella eller följdskador (eller förlust av intäkter, vinster eller data) som uppstår i samband med detta avtal eller programmet, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vidare kommer vårt sammanlagda ansvar som uppstår med avseende på detta avtal och programmet inte att överstiga de totala hänvisningsavgifterna som betalas eller ska betalas till dig enligt detta avtal.

Friskrivningsklausuler

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på programmet eller några produkter som säljs genom programmet (inklusive, utan begränsning, garantier för lämplighet, säljbarhet, icke-intrång eller några underförstådda garantier som uppstår ur en prestanda, affär eller handelsanvändning). Dessutom gör vi ingen representation att driften av Tuki kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kommer inte att hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella avbrott eller fel.

Oberoende utredning

DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ALLA DESS VILLKOR OCH VILLKOR. DU FÖRSTÅR ATT VI NÄR SOM HELST (DIREKT ELLER INDIREKT) KAN BEHÖRA KUNDHÄNVISNINGAR PÅ VILLKOR SOM KAN SKILJA FRÅN DE SOM FINNS I DETTA AVTAL ELLER DRIFT WEBBPLATSER SOM LIKNAR DIN ELLER KONKURRENT. DU HAR SJÄLVSTÄNDIGT UTVÄRDERAT ÖNSKLIGHETEN ATT DELTA I PROGRAMMET OCH LITAR INTE PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER UTTALANDE ANNAT ÄN SOM ANGÅR I DETTA AVTAL.

skiljedom

Any dispute relating in any way to this Agreement (including any actual or alleged breach hereof), any transactions or activities under this Agreement or your relationship with us or any of our affiliates shall be submitted to confidential arbitration, except that, to the extent you have in any manner violated or threatened to violate our intellectual property rights, we may seek injunctive or other appropriate relief in any state or federal court (and you consent to non-exclusive jurisdiction and venue in such courts) or any other court of competent jurisdiction. Arbitration under this agreement shall be conducted under the rules then prevailing of the American Arbitration Association. The arbitrator’s award shall be binding and may be entered as a judgment in any court of competent jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, no arbitration under this Agreement shall be joined to an arbitration involving any other party subject to this Agreement, whether through class arbitration proceedings or otherwise.

Diverse

Detta avtal kommer att styras av lagarna i USA, utan hänvisning till regler som styr val av lagar. Du får inte överlåta detta avtal, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Med förbehåll för den begränsningen kommer detta avtal att vara bindande för, gälla till förmån för och vara verkställbart mot parterna och deras respektive efterträdare och överlåtare. Vår underlåtenhet att genomdriva ditt strikta genomförande av någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från vår rätt att senare genomdriva en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta avtal.

Misslyckandet av Tuki att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Tuki och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Tuki (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).